Skip to content

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de verkoopwaarde van de bestelling.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De bewaring van de goederen in afwachting van levering geschiedt op risico van de koper. In bewaring gegeven goederen dienen afgehaald te worden binnen twee weken. Alle nazicht gebeurt normaal in onze winkel. In de waarborg van onze goederen is de verplaatsing niet inbegrepen. De waarborg geldt alleen in onze winkel
 5. De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het moment van de gehele betaling van de prijs en toebehoren. De eigendomsoverdracht wordt dan ook uitdrukkelijk opgeschort tot na volledige betaling. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vermoed. De verkoper kan overgaan tot het terug in bezit nemen van de goederen. De contractant zal hiertoe geen enkele weerstand bieden en toegang verlenen.
 6. Behoudens schriftelijk andersluidend beding zij onze factuur betaalbaar te Knokke-Heist, en zulks steeds contant, zonder korting; er zal wanbetaling zijn zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.
 7. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met intrest van 12% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeelte niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 15%, met minimum van 125 EUR en een maximum van 3.500 EUR, zelfs toekenning van termijnen van respijt.
 8. In geval de klant een consument is en de factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze rente is verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd overeenkomstig artikel XIX.2 WER. Daarenboven zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van:
  – 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is
  – 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  – 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 9. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van onze facturen geeft ons het recht om de overeenkomsten als geschort te beschouwen en elke verdere tussenkomst of herstelling te weigeren, zelfs binnen de bedongen garantieperiode. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 10. Klachten die slaan op eventuele niet-conformiteit van onze levering en/f de eventuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de vijf dagen na d levering; deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken  binnen de vijf dagen na hun ontdekking. Behoudens het geval van kwaad opzet zullen wij nooit iets meer dan herstelling en/of vervanging van de gebrekkige koopwaar kunnen gehouden zijn.
 11. Op alle overeenkomsten tussen Stichelbaut en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Brugge, naar keuze van Stichelbaut) of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Stichelbaut, bevoegd.
 12. Het eventueel accepteren van wisselbrieven of orderbriefjes zal geenszins als novatie kunnen aangezien worden, zodat alle hierboven bedongen bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
 13. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.