Skip to content

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfetaire schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper ten belope van 30% van de verkoopwaarde van de bestelling. 
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. De gepresteerde voorraden worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Annulatie van de bestelling wegens stocktekort kan kosteloos door de verkoper en geeft geen recht op schadevergoeding. 
 5. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De bewaring van de goederen in afwachting van levering geschiedt op risico van de koper. In bewaring gegeven goederen dienen afgehaald te worden binnen twee weken. Alle nazicht gebeurt normaal in onze winkel. In de waarborg van onze goederen is de verplaatsing niet inbegrepen. De waarborg geldt alleen in onze winkel. 
 6. De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het moment van de gehele betaling van de prijs en toebehoren. De eigendomsoverdracht wordt dan ook uitdrukkelijk opgeschort tot na volledige betaling. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vernoemd. De verkoper kan overgaan tot het terug in bezit nemen van de goederen. De contractant zal hiertoe geen enkele weerstand bieden en toegang verlenen. 
 7. Gebreken in goederen besteld via de webshop dienen binnen de 2 weken na aankoop schriftelijk gemeld worden door een mail te sturen naar webshop@stichelbaut.be.
 8. Behoudens schriftelijk andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Knokke-Heist, en zulks steeds contact, zonder korting. Er zal wanbetaling zijn zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.
 9. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeelte niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 15%, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 3.500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt
 10. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van onze facturen geeft ons het recht om de overeenkomsten als geschorst te beschouwen en elke verdere tussenkomst of herstelling te weigeren, zelfs binnen de bedongen garantieperiode. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 
 11. Klachten die slaan op eventuele niet-conformiteit van onze levering en/of de eventuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de vijf dagen na levering; deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken binnen de vijf dagen na hun ontdekking. Behoudens het geval van kwaad opzet zullen wij nooit iets tot meer dan herstelling en/of vervanging van de gebrekkige koopwaar kunnen gehouden zijn. 
 12. Op alle overeenkomsten tussen Stichelbaut en haar klanten is het Belgische recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent (afdeling Gent of Brugge, naar keuze van Stichelbaut) of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Stichelbaut, bevoegd. 
 13. Het eventueel accepteren van wisselbrieven of orderbriefjes zal geenszins als novatie kunnen aangezien worden, zodat alle hierboven bedongen onverminderd van kracht zullen blijven. 
 14. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.